IN-VOICE音伏制造工艺
主页 / 可持续发展 着眼长远 / IN-VOICE音伏制造工艺

IN-VOICE音伏制造工艺

 

我们对音乐的追求,对工艺的不断突破,一直延伸到制造环节。高质量和技术完整性有赖与工厂和供应商高效合作。不论何地,负责而认真的管理总是合作关系的核心。

                                                                

 

全球制造业发生了巨大的变化,众多技术先进的产品中心都落户海外。音尚在各种关系上作出了投入,日系hifi巨擘技术研发,生产制造,使我们能保证产品质量,同时保护广大消费者的利益。

强大的技术研发制造商,只为生产极简致真的产品,还原最纯净的音乐原貌

 

                                          

 

                                                               

IN-VOICE@TMALL.COM

TRUTH IN VOICE